AZKAR ATERA

Nafarroako Berdintasunerako Kontseilua

Kontsulta-organo horrek Nafarroako emakumeen elkarte-mugimenduaren parte-hartzea egituratzen du, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika publikoen plangintzaren, gauzatzearen, jarraipenaren eta ebaluazioaren bidez.


Eginkizunak:
a) Emakumeen eta gizonen berdintasunarekin zuzeneko lotura duten arau-xedapenei, planei eta programei buruzko irizpenak edo txostenak ematea. Txosten horiek nahitaezkoak izanen dira Nafarroako Berdintasunerako Institutua organo arduradun izendatu den prozeduretan, eta aukerakoak gainerakoetan. Nolanahi ere, ez dira lotesleak izango.
b) Nafarroako Berdintasunerako Institutuak urtero deitzen dituen dirulaguntzei buruzko informazioa jasotzea.
c) Nafarroako Berdintasunerako eta Familiarako Institutuaren kudeaketari eta funtzionamenduari buruzko urteko memoriari buruzko informazioa jasotzea.
d) Genero-berdintasuna eta emakumeek bizitza politikoan, kulturalean, ekonomikoan eta sozialean duten parte-hartzea sustatzeko eta bultzatzeko egokitzat jotzen dituen neurri guztiak proposatzea.
e) Organo eskudunei jakinaraztea emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioaren aurkako bereizkeria-egoerak edo urraketak, halakoen berri izanez gero.
f) Emakumeek gobernu-organoetan eta erabakiguneetan duten parte-hartzea handitzen dela zaintzea, bai eremu publikoan, bai pribatuan.
g) Antzeko helburuak dituzten beste administrazio publiko batzuetako erakunde eta organoekiko komunikazioa, harremana eta trukea sustatzea.
h) Kontseiluan ordezkaritzarik ez duten baina beren eskumen-eremuarekin zerikusia duten pertsonek eta erakundeek zuzentzen dizkioten ekimenak aztertzea eta, hala badagokio, neurri egokiak sustatzea.
i) Legeek esleitzen dizkioten edo Nafarroako Gobernuak arlo honetan esleitzen dizkion beste eginkizun guztiak.